Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – 09.06 o 19.00

Na podstawie § 22 ust. 1 i 7 Statutu Zarząd Stowarzyszenia „Razem dla Łupek” zwołuje posiedzenie Walnego Zebrania Członków.
Posiedzenie odbędzie się 9 czerwca 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Łupkach (Łupki 1) o godz. 19.00.
Przewidywany porządek obrad:
1. Przywitanie oraz wybór Przewodniczącego Zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o bieżącej sytuacji Stowarzyszenia.
4. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe oraz bilans na 31.12.2016 r. i rachunek zysków i strat za 2016 r.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
6. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności za 2016 r.
b) zatwierdzenia bilansu na dzień 31/12/2016 r.
c) Zatwierdzenia rachunku zysków i strat za 2016 r.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia składki członkowskiej w 2017 r.
8. Przyjęcie uchwały o powołaniu pełnomocnika do zawierania umów z Zarządem.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10. Zakończenie posiedzenia.

SHARE IT: