Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – 19 czerwca 2018 r.

Na podstawie § 22 ust. 1 i 7 Statutu Zarząd Stowarzyszenia „Razem dla Łupek” zwołuje posiedzenie Walnego Zebrania Członków.
Posiedzenie odbędzie się 19 czerwca (wtorek) 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Łupkach (Łupki 1)
I termin: godz. 19.30.
II ternim: godz. 19.45.

Przewidywany porządek obrad:
1. Przywitanie oraz wybór Przewodniczącego Zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o bieżącej sytuacji Stowarzyszenia.
4. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe oraz bilans na 31.12.2017 r. i rachunek zysków i strat za 2016 r.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
6. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności za 2017 r.
b) zatwierdzenia bilansu na dzień 31.12.2017 r.
c) Zatwierdzenia rachunku zysków i strat za 2017 r.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia składki członkowskiej w 2018 r.
8. Przyjęcie uchwały o zatwierdzeniu wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu Stowarzyszenia „Razem dla Łupek”
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10. Zakończenie posiedzenia.

SHARE IT: